Gymer Duy Nguyễn | Ngô Kỷ nóng mặt vì câu nói này của Duy Nguyễn!